Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Rechter wijst alle vorderingen Wendelgelst af

Op vrijdag 19 januari 2018 heeft de kantonrechter in Amsterdam vonnis gewezen in de
zaak die oud deelnemer Wendelgelst tegen PMA i.l. had aangespannen. De rechter wijst
alle vorderingen af en komt tot de volgende conclusies:

Er is geen sprake van wanprestatie of onrechtmatig handelen voortvloeiend uit het prudent
person beginsel. Het toenmalig bestuur heeft de binnen de afwegingsruimte gemaakte
keuzes onderbouwd. Er is verder geen sprake van belangenverstrengeling omdat de
samenkomst van belangen van de diverse werkgevers in het bestuur uitdrukkelijk op de
wet is gestoeld. Tot slot wordt de gevraagde overlegging van verscheidende documenten
op diverse gronden afgewezen.

Het College van Vereffenaars zal zich nu beraden over de te nemen stappen in de verdere
afwikkeling van PMA i.l..

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Ronald Florisson, tel. 0653831586 en
0703683500, e-mail ronald@florisson.nl, woordvoerder van PMA i.l..