Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam logo

Disclaimer & privacy statement www.pensioenfondsmercurius.nl

Disclaimer
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:
Alhoewel Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam (PMA), alsmede aan haar gelieerde (rechts)personen redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.

Verder aanvaardt Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam berust bij Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam en/of de aan Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam gelieerde rechtspersonen.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van PMA.

Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam geen invloed uitoefent of die niet door Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam onderhouden worden. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site.

Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT, DIENT U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELIJK TE STAKEN.

Privacy statement
Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden door onze klanten, waar ze ook wonen of reizen. Wij houden ons aan het principe dat klanten de vrije keus hebben dergelijke gegevens bekend te maken. Dit maakt het Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam mogelijk de gewenste informatie en diensten aan onze klanten te leveren en tegelijkertijd hun persoonlijke gegevens te beschermen. Met persoonlijke gegevens bedoelen we hier de informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke natuurlijke of rechtspersoon, zoals onder andere namen van klanten, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, persoonlijke voorkeuren en informatie over zijn/haar activiteiten terwijl hij/zij 'online' is en die direct verband houden met hem/haar.